Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Informacja

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2013 rokuLista 1- Rędziny ul. Herberta, Ołowianka. Dębowa, Lipowa, Szkolna, Sienkiewicza, Miłosza, Żeromskiego, Reymonta, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Kocha, Zapolskiej, Baczyńskiego, Prusa, Jaskrowska, Polna, Mstowska,

Lista 2- Rędziny ul. Wolności, Cmentarna, Wrzosowa, Ugoda, Bankowa

Lista 3- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RĘDZINY ul.Piaskowa, Łąkowa, Stawowa, Żabia, Okupnicka, Wesoła, Fabryczna Miejscowość: RUDNIKI ul. Dworcowa, Domy Kolejowe, Ogrodowa, Szkolna, Pocztowa, Wodnica, Wojska Polskiego, Glinianki

Lista 4- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RĘDZINY ul. Kpt. S.Wiznera, Działkowiczów, Nowa, Witosa , Konwaliowa Miejscowość: RUDNIKI ul. Lipówka, Częstochowska, Strażacka, Mstowska

Lista 5- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RUDNIKI ul.Polna, Dolna, Grzybowska, Warszawska, Stawowa, Wesoła, Leśna, Słoneczna, Stalowa

Lista 6- Marianka, Rędziny i Rudniki - Miejscowość: MARIANKA RĘDZIŃSKA ul.Srebrna, Prosta, Kwiatowa Miejscowość: RUDNIKI: ul. Willowa Miejscowość: RĘDZINY: ul. Kościuszki

Lista 7- Konin - Miejscowość: KONIN ul.Słoneczna, Leśna, Zakładowa, Kielecka, Rędzińska, Sadowa, Wapienna, Ogrodowa, Parkowa, Szkolna, Kościelna

Lista 8- Kościelec i Karolina - Miejscowość: KOŚCIELEC + KAROLINA ul.Krótka, Miodowa, Ogrodowa, wiatrakowa, Wolności, Żabia, KAROLINA

Lista 9- Kościelec i Madalin - Miejscowość: KOŚCIELEC + MADALIN ul. Jana Pawła II, Madalińska, Młyńska, Mykanowska, Nowa, Warszawska MADALIN

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2013]


Informacja

Informacja dla mieszkańców Gminy Rędziny dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 września 2013r. firma: PZOM Waldemar Strach będzie odbierała odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Rędziny
Opady komunalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą z częstotliwością 1 raz w m-cu - zgodnie z dostarczonym harmonogramem.
Opady komunalne z zabudowy wielorodzinnej (bloki) odbierane będą z częstotliwością 2 razy w tygodniu - zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

1.Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów właściciel oprócz pojemnika otrzyma worek do segregacji łącznie papieru,tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielo-materiałowych, worek na szkło oraz worek do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Wykaz odpadów, które można, a których nie wolno wrzucać do worków przedstawia niżej zamieszczona tabela:

2.Do pojemnika na odpady zmieszane można wrzucać pozostałe odpady zmieszane niewymienione w pkt. 1.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na kwartał zgodnie z poniższym terminarzem wnoszenia opłat.
Opłaty winny być uiszczane :
za I kwartał do 15 marca danego roku
za II kwartał do 15 czerwca danego roku
za III kwartał do 15września danego roku
za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy podane powyżej.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy przelewem na rachunek bankowy
w PKO BP SA II O/Częstochowa Nr 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150- z dopiskiem opłata za śmieci.

Kasa Urzędu Gminy czynna jest w godz. 800 - 1330

3. Dane Informacyjne firmy wywozowej
PZOM Waldemar Strach
42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1
Biuro Obsługi Klienta: Konopiska, ul. Przemysłowa 7
Godz. urzędowania: 600 - 1400
Tel. 34 328- 29 -93, 329-92-29


Ulotka do pobrania

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2013]


Informacja


Uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych nastąpi w dniach:

1.Rędziny wywóz w dniu 09.08 (piątek)

2.Rudniki wywóz w dniu 12.08 (poniedziałek)

3.Konin, Marianka Rędzińska wywóz w dniu 14.08(środa)

4.Kościelec, Madalin, Karolina wywóz w dniu 16.08 (piątek)

Worki lub pojemniki prosimy wystawić przed posesję w wyznaczonych terminach do godziny 7:00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby które do tej pory nie złożyły deklaracji są zobowiązane do niezwłocznego dostarczenia jej do Urzędu Gminy Rędziny.

dodała: Małgorzata Świącik [01.08.2013]


Informacja


INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Rędziny informuje, co następuje:
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy podane powyżej.


Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo Miesięczna opłata za odpady segregowane Miesięczna opłata za odpady niesegregowane
1 do 3 osób 17,00 zł 34,00 zł
od 4 do 6 osób 27,00 zł 54,00 zł
powyżej 6 osób 37,00 zł 74,00 zł

WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE URZĘDU GMINY RĘDZINY W GODZINACH OD 8.00 DO 13.30 LUB NA NUMER KONTA PKO BP SA II O/Częstochowa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150
ZA III KWARTAŁ 2013 R. OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 15 WRZEŚNIA 2013R.

dodała: Małgorzata Świącik [01.08.2013]


Informacja

Informacja dotycząca gospodarki odpadami


Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Z końcem czerwca rozwiązane zostały wszystkie umowy zawarte pomiędzy właścicielami poszczególnych posesji, a firmami świadczącymi usługi wywozu śmieci.
Od 1 lipca obowiązek usuwania odpadów przejmie gmina. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych wybór podmiotu gospodarczego, który będzie odbierał śmieci musi odbyć się w drodze przetargu nieograniczonego. W celu zminimalizowania kosztów oraz sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przetargowego 9 gmin powiatu częstochowskiego w tym Rędziny, zorganizowało wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg ogłoszony został 13 kwietnia 2013 roku. Oferty złożyły trzy firmy:
1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.
2. Remondis Sp. z o.o
3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
Komisja przetargowa dokonała analizy ofert pod względem kompletności wymaganych dokumentów. Wybrana została firma, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla naszej gminy tj. Remondis.
Następnie odbyło się spotkanie wójtów gmin z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg w celu podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.
Niestety nie doszło do podpisania umowy, ponieważ oferent odmówił jej zawarcia nie wskazując przyczyn rezygnacji.
Gminy podjęły wówczas rozmowy z kolejnymi firmami, które zaoferowały wyższe ceny, które również odmówiły podpisania umowy.
Zachowanie firm jest zastanawiające, gdyż w odpowiedzi na ogłoszenie w/w firmy złożyły oferty cenowe, które uznały za opłacalne dla siebie. Żadna z firm nie odwoływała się od wyników przetargu, ani też samego rozstrzygnięcia czyli przetarg był przygotowany prawidłowo i nie budził żadnych wątpliwości.
Wobec zaistniałej sytuacji każda z gmin musi podjąć indywidualnie tymczasowe rozwiązanie.
Posesje, które dotychczas korzystały z usług Remondisu i Sity i mają pojemniki na śmieci, w dalszym ciągu mogą z nich korzystać. Pozostałe posesje otrzymają stosowne worki na śmieci, które będą zabierane w określony dzień miesiąca lipca. Ponieważ w niektórych posesjach wywóz odpadów w czerwcu został dokonany, firmy mogą odebrać odpady powstałe przed 1 lipca za dodatkową opłatą. Gmina nie może partycypować w uiszczaniu opłaty za odpady wyprodukowane przed 1 lipca.
Szczegółowe dane o terminie i sposobie rozprowadzania worków oraz harmonogramie odbioru śmieci poinformujemy po podpisaniu umowy.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gminy Rędziny indywidualnie.

Zaistniała sytuacja nie wyniknęła z winy Urzędu Gminy, ale wszystkich mieszkańców przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

dodała: Irena Bazan [27.06.2013]


:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk